Tất cả
full8 có siêu xe
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 72
100,000đ
tiêu 110 vũ khí , bùa +16 ,...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
10,000,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 40
50,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 40
50,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 40
50,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 40
50,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 40
50,000đ
full8
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
100,000đ
buff
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
100,000đ
buff
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
100,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 81
100,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 81
100,000đ